Privacy Statement

SimpleTicket, gevestigd aan van Gijnstraat 5F 2288GA Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

van Gijnstraat 5F
2288GA Rijswijk

Tel: +31852005900
Email: support@simpleticket.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

SimpleTicket verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website(s), een bestelling te plaatsen, in correspondentie per e-mail of reguliere post en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SimpleTicket verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@simpleticket.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SimpleTicket verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- SimpleTicket verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SimpleTicket neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SimpleTicket) tussen zit. SimpleTicket gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Anti Fraude systeem
- E-mail validatie en -blokkeringssysteem

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SimpleTicket bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan zeven jaar, tenzij er voor SimpleTicket een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

SimpleTicket deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SimpleTicket blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SimpleTicket jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wij delen jouw persoonsgegevens met bepaalde categorieën bedrijven:

- Leveranciers, zoals bijvoorbeeld (cloud) hosting partijen en e-mail dienstverleners
- Verkopers (organisatoren, onze opdrachtgevers/ klanten), opdrachtnemers
- Auditors en (juridische) adviseurs
- Mogelijke overige ontvangers waarmee je explicitiet of impliciet akkoord gaat om onze diensten, dan wel die van de verkopers (organisatoren, onze opdrachtgevers/ klanten) uit te kunnen voeren

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SimpleTicket gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, houd er wel rekening mee dat wanneer wij geen technische cookie kunnen plaatsen om bijvoorbeeld je bestelling bij te houden de website minder goed tot niet kan werken. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verkopers (organisatoren) die gebruik maken van SimpleTicket, kunnen ervoor kiezen om ook cookies te plaatsen om bijvoorbeeld gericht advertenties te tonen. Indien dit het geval is, krijg je bij het eerste bezoek aan de website altijd de mogelijkheid om deze te weigeren. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SimpleTicket en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@simpleticket.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek mits je de kopie van je identiteitsbewijs hebt meegezonden. Op verzoeken zonder de benodigde informatie zullen wij niet reageren.

Houd er rekening mee dat wanneer je een bestelling hebt geplaatst bij SimpleTicket, jouw gegevens mogelijk ook bij de verkoper (organisator) terecht komen. Dien dan ook altijd eenzelfde verzoek in bij de betreffende verkoper (organisator).

SimpleTicket wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SimpleTicket neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@simpleticket.eu